In memoriam

Lobke fên ‘t Leeuwenhiem – NHSB 2243171
(1999-2010)

Jelte – NHSB 2096288
(1996-2006)

Murk fan ‘t Fûgelhiem – NHSB 1429485
(1985-1996)